CZ / EN

Odpovědnost

Naším cílem je ochrana zdraví a životního prostředí. Tento cíl dosahujeme hlavně udržováním vysokých standardů v oblasti kvality a bezpečnosti. Jsme si plně vědomi nebezpečného potenciálu našich výrobků a tuto odpovědnost přijímáme. Náš cíl být úspěšnou firmou není v rozporu s odpovědností ke zdraví a životnímu prostředí. Chceme pomoci vytvořit lepší svět a dosáhnout tak udržitelného pokroku.

Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou: hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně.

Immanuel Kant

Oblasti naší odpovědnosti

Zajišťujeme maximální možnou bezpečnost provozu našich závodů použitím jednotných norem v oblasti bezpečnosti procesů a systémů, které jsou pravidelně kontrolovány s ohledem na shodu a účinnost.

Zodpovědnost za výrobky bereme a chápeme jako neustálé zlepšování bezpečnosti lidí a životního prostředí.Našim zákazníkům a partnerům, které podporujeme při jejich bezpečném a ekologickém zacházení s našimi produkty, sdělujeme konkrétní rizika a pomáháme řešit nezbytná bezpečnostní opatření s ohledem na použití těchto produktů. Naší každodenní prací je zajistit zodpovědné chování našich zaměstnanců, zákazníků i partnerů při manipulaci a používání našich produktů.


REACH – Prohlášení o registraci látek v souladu nařízením ES č. 1907/2006 - česky

REACH – Prohlášení o registraci látek v souladu nařízením ES č. 1907/2006 - anglicky

Prohlášení dodavatele/distributora o SVHC - česky

Prohlášení dodavatele/distributora o SVHC - anglicky

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí (nařízení CLP) vychází z globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikáklií (GHS) Organizace spojených národů.

Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstanců je pro nás na prním místě a má pro nás zásadní význam. Dodržování aktuálních bezpečnostních, zdravotních a enviromentálních předpisů je pro nás prioritou v celé společnosti a ve všech oblastech. Prostřednictvím dalšího vzdělávání a školení v těchto oblastech podporujeme a posilujeme zodpovědnost každého zaměstnance.

V souvislosti s naší obchodní činností je naším cílem minimalizovat nebo se vyhnout emisím škodlivých pro změnu klimatu. 
Naše enviromentální výsledky neustále zlepšujeme díky:

  • využití surovin,
  • minimalizaci spotřeby energie,
  • optimalizaci dodávek a dopravy našich výrobků,
  • opětovným použitím či likvidací produktů a surovin,
  • opakovaným používáním obalů.

Při výběru dodavatelů a partnerů je jejich dodržování firemních principů přinejmenším stejně důležité jako jejich odbornost a spolehlivost.

Stejně jako Q v naší značce OQEMA zaujímá důležité místo, tak se vysokou kvalitou vyznačují naše aktivity, produkty a služby. Ve všem, co děláme, zvažujeme zájmy zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, dalších obchodních partnerů, akcionářů, sousedů a společnosti obecně - v souladu s Kodexem chování společnosti OQEMA.

Naše vztahy se zákazníky považujeme za rovnocenné partnerství, proto se snažíme identifikovat očekávání zákazníků v počáteční fázi a rychle reagovat v zájmu jejich potřeb. Měříme, do jaké míry se nám tato očekávání podaří uspokojit - každý den.

Naším cílem je vyhnout se nebo minimalizovat emise škodlivé pro změnu klimatu v souvislosti s naší obchodní praxí, kdykoli je to jen možné. Důsledkem je, že v průběhu celého řetězce tvorby hodnot neustále zlepšujeme naše environmentální výsledky:

  • využitím surovin,
  • minimalizací spotřeby energie,
  • optimalizací dodávek a dopravy našich výrobků,
  • opětovným použitím či likvidací produktů a surovin,
  • opakovaným používáním obalů.

Při výběru dodavatelů a partnerů je jejich dodržování firemních principů přinejmenším stejně důležité jako jejich odbornost a spolehlivost.

Kodex chování
společnosti OQEMA

Otázka postoje.

Kontaktujte nás

Daniela Dostálová

Manažer ISŘ

T +420 354 777 993
daniela.dostalova@oqema.com