CZ / EN

Odpovědnost

Naším cílem je ochrana zdraví a životního prostředí. Tento cíl dosahujeme hlavně udržováním vysokých standardů v oblasti kvality a bezpečnosti. Jsme si plně vědomi nebezpečného potenciálu našich výrobků a tuto odpovědnost přijímáme. Náš cíl být úspěšnou firmou není v rozporu s odpovědností ke zdraví a životnímu prostředí. Chceme pomoci vytvořit lepší svět a dosáhnout tak udržitelného pokroku.

Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou: hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně.

Immanuel Kant

Oblasti naší odpovědnosti

Zajišťujeme maximální možnou bezpečnost provozu našich závodů použitím jednotných norem v oblasti bezpečnosti procesů a systémů, které jsou pravidelně kontrolovány s ohledem na shodu a účinnost.

Zodpovědnost za výrobky bereme a chápeme jako neustálé zlepšování bezpečnosti lidí a životního prostředí.Našim zákazníkům a partnerům, které podporujeme při jejich bezpečném a ekologickém zacházení s našimi produkty, sdělujeme konkrétní rizika a pomáháme řešit nezbytná bezpečnostní opatření s ohledem na použití těchto produktů. Naší každodenní prací je zajistit zodpovědné chování našich zaměstnanců, zákazníků i partnerů při manipulaci a používání našich produktů.


REACH – Prohlášení o registraci látek v souladu nařízením ES č. 1907/2006 - česky

REACH – Prohlášení o registraci látek v souladu nařízením ES č. 1907/2006 - anglicky

Prohlášení dodavatele/distributora o SVHC - česky

Prohlášení dodavatele/distributora o SVHC - anglicky

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí (nařízení CLP) vychází z globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikáklií (GHS) Organizace spojených národů.

Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstanců je pro nás na prním místě a má pro nás zásadní význam. Dodržování aktuálních bezpečnostních, zdravotních a enviromentálních předpisů je pro nás prioritou v celé společnosti a ve všech oblastech. Prostřednictvím dalšího vzdělávání a školení v těchto oblastech podporujeme a posilujeme zodpovědnost každého zaměstnance.

V souvislosti s naší obchodní činností je naším cílem minimalizovat nebo se vyhnout emisím škodlivých pro změnu klimatu. 
Naše enviromentální výsledky neustále zlepšujeme díky:

 • využití surovin,
 • minimalizaci spotřeby energie,
 • optimalizaci dodávek a dopravy našich výrobků,
 • opětovným použitím či likvidací produktů a surovin,
 • opakovaným používáním obalů.

Při výběru dodavatelů a partnerů je jejich dodržování firemních principů přinejmenším stejně důležité jako jejich odbornost a spolehlivost.

Stejně jako Q v naší značce OQEMA zaujímá důležité místo, tak se vysokou kvalitou vyznačují naše aktivity, produkty a služby. Ve všem, co děláme, zvažujeme zájmy zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, dalších obchodních partnerů, akcionářů, sousedů a společnosti obecně - v souladu s Kodexem chování společnosti OQEMA.

Naše vztahy se zákazníky považujeme za rovnocenné partnerství, proto se snažíme identifikovat očekávání zákazníků v počáteční fázi a rychle reagovat v zájmu jejich potřeb. Měříme, do jaké míry se nám tato očekávání podaří uspokojit - každý den.

Naším cílem je vyhnout se nebo minimalizovat emise škodlivé pro změnu klimatu v souvislosti s naší obchodní praxí, kdykoli je to jen možné. Důsledkem je, že v průběhu celého řetězce tvorby hodnot neustále zlepšujeme naše environmentální výsledky:

 • využitím surovin,
 • minimalizací spotřeby energie,
 • optimalizací dodávek a dopravy našich výrobků,
 • opětovným použitím či likvidací produktů a surovin,
 • opakovaným používáním obalů.

Při výběru dodavatelů a partnerů je jejich dodržování firemních principů přinejmenším stejně důležité jako jejich odbornost a spolehlivost.

Společnost Oqema, s.r.o. je povinným subjektem, který musí zajistiti v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) ochranu fyzických osob, které oznámení učinily.

 1. Ochrana podle shora uvedeného zákona náleží oznamovateli, který podal oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému.
 2. Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání se přijímají od zaměstnanců společnosti, příp. osob vykonávajících pro společnost OQEMA, s.r.o. práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž, od uchazečů o zaměstnání, od smluvních dodavatelů nebo od osob, se kterými byly uzavřena dohoda o provedení práce či o pracovní činnosti.
 3. Vylučuje se přijímání oznámení od osoby, která pro OQEMA, s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost (specifikováno výše, jinak také viz § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů).
 4. Za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů nebude dále považováno anonymní oznámení. S takovým oznámením bude nakládáno jako s každým jiným podáním.
 5. Podat lze oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (ustanovení § 2 odst. 3 a odst. 4 zákona o ochraně oznamovatelů), a které
  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  3. porušuje tento zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
   1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
   2. daně z příjmů právnických osob,
   3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   4. ochrany spotřebitele,
   5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
   6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
   7. ochrany životního prostředí,
   8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
   9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
   10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
   11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
   12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
   13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
   14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
   15. Fyzická osoba může podat oznámení příslušné osobě, a to buď:
    1. a) písemně v listinné podobě na adresu OQEMA, s.r.o. Těšínská 222, 73934 Šenov , s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby pro ochranu oznamovatelů“, případně s označením „WHISTLEBLOWING“, 
    2. b) ústně v přiměřené lhůtě u příslušné osoby dle domluvy, kdy o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.
 6. Příslušné osoby pro přijímání a posuzování důvodnosti oznámení:
  1. Pověřená osoba: Ing. Marcela Šmigalová, vedoucí HR
   Adresa: Těšínská 222, 73934 Šenov
   Telefon: +420 603 558 403

   Zastupující pověřená osoba: Ing. Marika Rozbrojová, HR
   Adresa: Těšínská 222, 73934 Šenov
   Telefon: +420 732 207 703

 7.  Vzor formulář pro oznámení ke stažení zde: Formulář pro oznámení protiprávního jednání

Kodex chování
společnosti OQEMA

Otázka postoje.

Kontaktujte nás

Daniela Dostálová

Manažer ISŘ

T +420 354 777 993
daniela.dostalova@oqema.com